JSOFT
Văn bản số 47/VPHĐBCQG-PL ngày 09/02/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tổ chức hội nghị cử tri trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch COVID-19
Văn bản số 47/VPHĐBCQG-PL ngày 09/02/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tổ chức hội nghị cử tri trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

 Xem toàn văn Văn bản số 47/VPHĐBCQG-PL: Tại đây

Các bài viết cũ hơn

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)