JSOFT
Văn bản số 43/VPHĐBCQG-PL ngày 08/02/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc công tác tổ chức bầu cử tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19
Văn bản số 43/VPHĐBCQG-PL ngày 08/02/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc công tác tổ chức bầu cử tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19

 Xem toàn văn Văn bản số 43/VPHĐBCQG-PL: Tại đây

Các bài viết mới hơn
Các bài viết cũ hơn

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)