JSOFT
Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử
Hội đồng bầu cử quốc gia vừa ban hành Văn bản số 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG gửi Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử.

Cử tri của Vùng Cảnh sát biển 3 tiến hành bỏ phiếu sớm ngày 04/5/2021

 

Theo Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, đến thời điểm này, nhìn chung, các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bầu cử diễn ra vào ngày 23/5/2021 sắp tới. 


Nhằm bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị các cơ quan, tổ chức ở địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức chu đáo để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tốt quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Việc vận động bầu cử cần thực hiện theo đúng các hình thức đã được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Các Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp, trang hoàng ở các địa điểm bỏ phiếu, khu dân cư, khu vực công cộng.

Đặc biệt quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi địa bàn, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu. Tổ chức tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Chuẩn bị các phương án, kịch bản để sẵn sàng ứng phó khi có phát sinh diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh, về an ninh, trật tự xã hội tại địa phương mình.

Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức ở địa phương khẩn trương hoàn thành việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử (chậm nhất là ngày 13/5/2021); sau khi kết thúc thời hạn, cơ quan phụ trách bầu cử thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết về việc ngưng giải quyết, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các Tổ bầu cử có trách nhiệm quán triệt, phân công các thành viên trong Tổ thực hiện nghiêm túc các công việc thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ và sách “Hỏi-đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do Hội đồng bầu cử quốc gia phát hành. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc hướng dẫn cử tri thực hiện đúng nguyên tắc và trình tự, cách thức bỏ phiếu; quản lý chặt chẽ số phiếu bầu cử, thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê, kiểm tra, phân loại phiếu bầu.

Việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc thẩm quyền của Ủy ban bầu cử cùng cấp và được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước thuộc thẩm quyền của Hội đồng bầu cử quốc gia và được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 86 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Do đó, Ủy ban bầu cử ở các tỉnh, thành phố không được công bố và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương mình trước khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội trong cả nước.

Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần triển khai thực hiện tốt và tiếp tục thông báo, hướng dẫn đến các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương mình cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan khác trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nội dung tại văn bản này./.

Thanh Tuấn

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)