JSOFT
Đồng Nai: 81 đại biểu trúng cử HĐBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết số 337/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 135; tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 81 đại biểu.

Cử tri tỉnh Đồng Nai đã bầu đủ 81 đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới.

Danh sách 81 đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026


Nguồn: baochinhphu.vn


Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)