JSOFT
Hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa ban hành Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 về một số nội dung việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, thời gian tiến hành kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Cụ thể: Kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu HĐND; đối với địa phương có bầu cử lại, bầu cử thêm đại biểu HĐND hoặc lùi ngày bầu cử thì thời hạn triệu tập kỳ họp thứ nhất kể từ ngày bầu cử lại, bầu cử thêm.


Tại những nơi đang áp dụng các biện pháp cách ly xã hội hoặc áp dụng biện pháp phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện theo mục 9 của Hướng dẫn này.

Việc triệu tập kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 80 và khoản 3 Điều 138 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương do Chủ tịch, Quyền Chủ tịch HĐND cùng cấp nhiệm kỳ 2016-2021 triệu tập. Trường hợp khuyết Chủ tịch, Quyền Chủ tịch HĐND thì một Phó Chủ tịch HĐND triệu tập. Trường hợp khuyết cả thì thường trực HĐND cấp trên trực tiếp (đối với trường hợp khuyết Chủ tịch, Quyền Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện, cấp xã) hoặc UBTVQH (đối với trường hợp khuyết Chủ tịch, Quyền Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh) chỉ định triệu tập viên để triệu tập và chủ toạ kỳ họp thứ nhất cho đến khi HĐND bầu được Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. UBTVQH hoặc thường trực HĐND cấp trên trực tiếp ban hành nghị quyết về việc chỉ định triệu tập viên.

Người triệu tập kỳ họp tiến hành khai mạc và chủ tọa các phiên họp của HĐND cho đến khi bầu ra được Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tọa kỳ họp có thể phân công người điều hành nội dung phiên họp.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND sẽ nghe ủy ban bầu cử cùng cấp báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; HĐND tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND, thành lập Ban Dân tộc của HĐND theo trình tự quy định; HĐND nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND; HĐND ban hành nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐND và một số nội dung khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND nếu xét thấy cần thiết. 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày bầu xong, kết quả bầu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh phải được gửi đến UBTVQH để phê chuẩn; kết quả bầu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện phải được gửi đến thường trực HĐND cấp tỉnh để phê chuẩn; cấp xã phải được gửi đến thường trực HĐND cấp huyện để phê chuẩn.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày bầu xong, kết quả bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải được gửi đến Thủ tướng Chính phủ để phê chuẩn; kết quả bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện phải được gửi đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh để phê chuẩn; cấp xã phải được gửi đến Chủ tịch UBND cấp huyện để phê chuẩn. 

Hồ sơ nhân sự đề nghị phê chuẩn các chức danh do HĐND bầu được thực hiện theo mẫu số 09/UBTVQH ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền phải xem xét, phê chuẩn; nếu phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt yêu cầu cơ quan trình bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc; trường hợp không phê chuẩn chức danh nào thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu HĐND tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn.

Việc thành lập Ban Dân tộc: Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 có trách nhiệm rà soát, đối chiếu tình hình, đặc điểm của địa phương với các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Nghị quyết số 1130/2016/UBTVQH13 ngày 14/1/2016 của UBTVQH, nếu thấy địa phương đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định thành lập Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND. Trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thành lập Ban Dân tộc hoặc trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng không thành lập Ban Dân tộc thì HĐND cấp tỉnh giao Ban Văn hoá-Xã hội, HĐND cấp huyện giao Ban Kinh tế-Xã hội chịu trách nhiệm trong lĩnh vực dân tộc ở địa phương. Việc xem xét, quyết định thành lập Ban Dân tộc được thực hiện sau khi kết thúc việc bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND.

Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày bế mạc kỳ họp, Thường trực HĐND hoàn chỉnh hồ sơ kỳ họp HĐND (gồm các tài liệu phát hành tại kỳ họp, nghị quyết thông qua tại kỳ họp và biên bản kỳ họp) và gửi đến thường trực HĐND, UBND cấp trên trực tiếp hoặc UBTVQH và Chính phủ (đối với HĐND cấp tỉnh) để báo cáo. Tài liệu trong hồ sơ báo cáo kết quả kỳ họp phải là văn bản chính thức.

UBTVQH lưu ý, căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 và điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương, các địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Tại những nơi đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND theo hình thức tập trung nhưng phải bảo đảm thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của địa phương.

Trường hợp địa phương áp dụng các biện pháp cách ly xã hội, áp dụng biện pháp phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 mà không thể tổ chức họp tập trung trong thời gian quy định tại mục 1 của Hướng dẫn này hoặc do có từ 1/2 tổng số đại biểu HĐND trở lên thuộc diện phải cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì có thể lùi thời gian khai mạc kỳ họp thứ nhất của HĐND đến khi có thể tổ chức được kỳ họp. Việc lùi thời gian khai mạc kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp xã, cấp huyện do thường trực HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định. Việc lùi thời gian khai mạc kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp tỉnh do UBTVQG xem xét, quyết định./.

Thanh Tuấn

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)