JSOFT

Hỏi đáp về bầu cử > Tài liệu về bầu cử

Xem toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số 47/2019/QH14) trong File đính kèm dưới đây:
Xem toàn văn Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 trong File đính kèm dưới đây:
Xem toàn văn Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 trong File đính kèm dưới đây:
Xem toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (Luật số 65/2020/QH14)trong File đính kèm dưới đây:
Xem toàn văn Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 trong File đính kèm dưới đây:
Xem toàn văn Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 trong File đính kèm dưới đây:
Xem toàn văn Hiến pháp 2013 trong File đính kèm dưới đây:

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19  (16/05/2021)

Văn bản số 136/HĐBCQG-NS ngày 08/3/2021 của Tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của người tự ứng cử  (08/04/2021)

Văn bản số 89/VPHĐBCQG-PL ngày 13/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo  (08/04/2021)